oneill

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

PRED POUŽITÍM TEJTO STRÁNKY SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY (ĎALEJ LEN „PODMIENKY“), KTORÉ UPRAVUJÚ VÁŠ PRÍSTUP K TEJTO STRÁNKE, JEJ POUŽÍVANIE A VŠETKY PRÁVNE VZŤAHY MEDZI AULANKO, S.R.O.  A VAMI AKO KUPUJÚCIM.

TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY PLATIA PRE NÁKUP V INTERNETOVOM OBCHODE WWW.ONEILL.SK PREVÁDZKOVANOM OBCHODNOU SPOLOČNOSŤOU AULANKO, S.R.O., KTORÁ JE VÝHRADNÝM DOVOZCOM ZNAČKY O´NEILL NA SLOVENSKO. 

AULANKO, S.R.O., CEMENTARENSKA 16, 974 01  BANSKÁ BYSTRICA, ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BANSKÁ BYSTRICA, ODDIEL SRO, VLOŽKA ČÍSLO: 5962/S. IČO: 36 036 579, DIČ/IČ DPH: SK2020087795. ZÁKAZNÍCKA PODPORA: TELEFÓN 0918990877, EMAIL: OBJEDNAVKA@ONEILL.SK.

AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, NENAVŠTEVUJTE TÚTO STRÁNKU, ANI JU NEPOUŽÍVAJTE. PRÍSTUPOM K TEJTO STRÁNKE ALEBO JEJ POUŽÍVANÍM DÁVATE NA VEDOMIE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI SÚHLASÍTE.

VŠETKY ZMLUVNÉ VZŤAHY TÝKAJÚCE SA INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.ONEILL.SK SA RIADIA PRÁVNYM PORIADKOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY. VZŤAHY NEUPRAVENÉ PODMIENKAMI SA RIADIA ZÁKONOM Č. 40/1964 ZB., OBČIANSKY ZÁKONNÍK A ZÁKONOM Č. 250/2007 Z.Z. O OCHRANE SPOTREBITEĽA. 

KUPUJÚCI ALEBO SPOTREBITEĽ JE OSOBA, KTORÁ PRI UZATVÁRANÍ A PLNENÍ ZMLUVY NEJEDNÁ V RÁMCI SVOJEJ OBCHODNEJ ALEBO INEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI. JE TO FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ NAKUPUJE VÝROBKY ALEBO UŽÍVA SLUŽBY ZA INÝM ÚČELOM AKO JE PODNIKANIE S TÝMITO VÝROBKAMI;

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

NA ZÁKLADE REGISTRÁCIE KUPUJÚCEHO VYKONANEJ NA WEBOVEJ STRÁNKE ESHOP.ONEILL.SK MÔŽE KUPUJÚCI VSTUPOVAŤ DO SVOJHO UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU. ZO SVOJHO UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU MÔŽE KUPUJÚCI VYKONÁVAŤ OBJEDNÁVANIE TOVARU (ĎALEJ LEN „UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET"). KUPUJÚCI MÔŽE VYKONÁVAŤ OBJEDNÁVANIE TOVARU TIEŽ AJ BEZ REGISTRÁCIE PRIAMO Z INTERNETOVÉHO PORTÁLU OBCHODU.

PRI REGISTRÁCII NA WEBOVEJ STRÁNKE A PRI OBJEDNÁVANÍ TOVARU JE KUPUJÚCI POVINNÝ UVÁDZAŤ SPRÁVNE A PRAVDIVO VŠETKY ÚDAJE. ÚDAJE UVEDENÉ NA UŽÍVATEĽSKOM ÚČTE JE KUPUJÚCI PRI AKEJKOĽVEK ICH ZMENE POVINNÝ AKTUALIZOVAŤ. ÚDAJE UVEDENÉ KUPUJÚCIM NA UŽÍVATEĽSKOM ÚČTE A PRI OBJEDNÁVANÍ TOVARU SÚ PREDÁVAJÚCIM POVAŽOVANÉ ZA SPRÁVNE.

PRÍSTUP K UŽÍVATEĽSKÉMU ÚČTU JE ZABEZPEČENÝ UŽÍVATEĽSKÝM MENOM A HESLOM. KUPUJÚCI JE POVINNÝ ZACHOVÁVAŤ MLČANLIVOSŤ OHĽADNE INFORMÁCIÍ NEVYHNUTNÝCH K PRÍSTUPU DO JEHO UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU A BERIE NA VEDOMIE, ŽE PREDÁVAJÚCI NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE TEJTO POVINNOSTI ZO STRANY KUPUJÚCEHO.

KUPUJÚCI BERIE NA VEDOMIE, ŽE UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET NEMUSÍ BYŤ DOSTUPNÝ NEPRETRŽITO, A TO NAJMÄ S OHĽADOM NA POTREBNÚ ÚDRŽBU HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENIA PREDÁVAJÚCEHO, POPR. POTREBNÚ ÚDRŽBU HARDWAROVÉHO A SOFTWAROVÉHO VYBAVENIA TRETÍCH OSÔB.

PREDÁVAJÚCI MÔŽE ZRUŠIŤ UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, A TO NAJMÄ V PRÍPADE, KEDY KUPUJÚCI SVOJ UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET DLHŠIE NEŽ 2 ROKY NEVYUŽÍVA, ČI V PRÍPADE, KEDY KUPUJÚCI PORUŠÍ SVOJE POVINNOSTI Z KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTANE OBCHODNÝCH PODMIENOK).

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽOM  INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.ONEILL.SK JE:

AULANKO, S.R.O.

Cementárenská 4674/16

974 09 BANSKÁ BYSTRICA

IČO: 36 036 579

IČ DPH: SK2020087795

ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI  OKRESNÉHO SÚDU BANSKÁ BYSTRICA, ODD: SRO, VLOŽKA Č.: 5962/S

OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ AULANKO, S.R.O., V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 122/2013 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV  SPRACOVÁVA OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV ZA ÚČELOM SPRACOVANIA OBJEDNÁVKY, DORUČENIA OBJEDNÁVKY NA ADRESU ZÁKAZNÍKA, VYSTAVENIA DAŇOVÉHO DOKLADU A REKLAMÁCIÍ.

KUPUJÚCI ZAŠKRTNUTÍM PRÍSLUŠNÉHO POLÍČKA PRED ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY VYJADRÍ SVOJ SÚHLAS V ZMYSLE  UST. §11 ODST. 1 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

V PRÍPADE, ŽE MÁ KUPUJÚCI MENEJ AKO 16 ROKOV PREHLUSUJE, ŽE POŽIADAL SVOJHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU (RODIČA) O SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.

KUPUJÚCI V PRÍPADE, ŽE JE FYZICKOU OSOBOU JE POVINNÝ OZNÁMIŤ PREDÁVAJÚCEMU SVOJE:

 • MENO A PRIEZVISKO

 • ADRESU TRVALÉHO BYDLISKA VRÁTANE PSČ

 • ČÍSLO TELEFÓNU A E-MAILOVÚ ADRESU

V PRÍPADE, ŽE JE PRÁVNICKOU OSOBOU JE POVINNÝ OZNÁMIŤ PREDÁVAJÚCEMU SVOJE:

 • OBCHODNÉ MENO

 • ADRESU SÍDLA VRÁTANE PSČ

 • IČO, DIČ

 • ČÍSLO TELEFÓNU A E-MAILOVÚ ADRESU.

TIETO INFORMÁCIE SÚ NEVYHNUTNÉ PRE INDENTIFIKÁCIU AKO KUPUJÚCEHO. POUŽÍVAME ICH K REALIZÁCII A ZÚČTOVANIU  PLATBY ZA NAKÚPENÝ TOVAR, NA SPRÁVNU DISTRIBÚCIU TOVAR PRI KOMUNIKÁCII SO ZÁKAZNÍKOM A PRI RIEŠENÍ REKLAMÁCIÍ.

UMOŽŇUJÚ NÁM USKUTOČNIŤ POTREBNÉ ÚČTOVNÉ OPERÁCIE, VYHOTOVIŤ DAŇOVÝ DOKLAD A   IDENTIFIKOVAŤ PLATBU V PRÍPADE BANKOVÉHO PREVODU.

VŠETKY ÚDAJE SÚ UCHOVÁVANÉ V CHRÁNENEJ DATABÁZE NA SERVERI PREVÁDZKOVATEĽA FORBESTCLIENTS, TROJIČNÉ NÁMESTIE 4, 917 01 TRNAVA. ÚDAJE MÔŽU KUPUJÚCI ZMENIŤ PO PRIHLÁSENÍ SA DO SVOJHO ÚČTU.

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDÚ POSKYTOVANÉ ŽIADNYM INÝM SUBJEKTOM S VÝNIMKOU ORGANIZÁCIÍ, S KTORÝMI JE SPOLUPRÁCA NEVYHNUTNÁ NA SPRÁVNE VYBAVENIE VAŠEJ OBJEDNÁVKY:

SÚ TO:

 • BANKY

 • DORUČOVATEĽSKÁ  SLUŽBA GLS

 • ÚČTOVNÁ KANCELÁRIA, AUDITOR A DAŇOVÝ PORADCA

TIETO ÚDAJE SA POSKYTUJÚ JENORÁZOVO ZA ÚČELOM VYBAVENIE VAŠEJ OBJEDNÁVKY.

POKIAĽ CHCETE ZRUŠIŤ REGISTRÁCIU, KONTAKTUJTE NÁS PROSTREDNÍCTVOM NÁŠHO E-MAILU: OBJEDNAVKY@ONEILLSLOVAKIA.SK

REGISTRÁCIA BUDE NÁSLEDNE ZRUŠENÁ.

V PRÍPADE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY, BUDEME VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ DO DOBY, KÝM SVOJ SÚHLAS NEODVOLÁTE, NAJVIAC VŠAK 24 MESIACOV OD JEHO UDELENIA.

V PRÍPADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ,  POKIAĽ NEBUDETE SPRACOVÁVANIE NAMIETAŤ, PO DOBU, KTORÁ JE OPODSTATNENÁ NA ZAKÚPENÝ PRODUKT, ABY SME VÁM MOHLI PONÚKAŤ  A POSKYTOVAŤ SÚVISIACE PRODUKTY A SLUŽBY.

V PRÍPADE PLNENIA ZMLUVY BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ PO DOBU, POČAS KTOREJ TRVÁ ZMLUVNÝ VZŤAH ZÁRUKY A REKLAMAČNÝCH PODMIENOK.

V PRÍPADE PLNENIA ZÁKONNEJ POVINNOSTI, BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ PO DOBU, KTORÚ NÁM UKLADÁ ZÁKON. V PRÍPADE ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE 10 ROKOV.

PRI SPRACOVÁVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁTE PRÁVO:

 • NA PRÍSTUP K SVOJIM OSOBNÝM ÚDAJOV, AKO AJ PRÁVO VEDIEŤ NA AKÝ ÚČEL SÚ SPRACOVÁVANÉ, KTO SÚ PRÍJEMCOVIA  VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • NA OPRAVU, POKIAĽ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NESPRÁVNE ALEBO SA ZMENILI,

 • NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV, POKIAĽ SÚ NESPRÁVNE ALEBO SPRACOVÁVANÉ NEZÁKONNE

 • NA ODVOLANIE SVOJHO SÚHLASU KEDYKOĽVEK BEZ TOHO, ABY TO MALO VPLYV NA ZÁKONNOSŤ SÚHLASU UDELENOM PRED JEHO ODVOLANÍM

 • NA OBMEDZENIE SPRACOVÁVANIA POKIAĽ SI TO ŽELÁTE

 • NA NAMIETANIE A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE, POKIAĽ ZISTÍTE ALEBO SI MYSLÍTE, ŽE TOTO SPRACOVÁVANIE JE NEZÁKONNÉ

 • NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV, AK SI ŽELÁTE PRENIESŤ ICH K INÉMU PREVÁDZKOVATEĽOVI, POSKYTNEME VÁM ICH V ZODPOVEDAJÚCOM FORMÁTE

 • NA PODANIE SŤAŽNOSTI DOZORNÉMU ORGÁNU, KTORÝM JE ÚRAD PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SO SÍDLOM HRANIČNÁ 12, 820 ..  BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SVOJE PRÁVA SI MÔŽETE UPLATNIŤ NA TELEFÓNNOM ČÍSLE 00241918990877, PÍSOMNE NA ADRESE: AULANKO, S.R.O., CEMENTARENSKA 16, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, ALEBO E-MAILOM : OBJEDNAVKY@ONEILL.SK

NA VAŠU ŽIADOSŤ ODPOVIEME V LEHOTE DO 30 DNÍ.

AKTUALIZÁCIU OSOBNÝCH ÚDAJOV MÔŽE REGISTROVANÝ ÚČASTNÍK VYKONAŤ PRIAMO V ONLINE REŽIME NA WEB STRÁNKE NÁŠHO INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.ONEILL.SK.

KUPUJÚCI SÚHLASÍ SO ZHROMAŽĎOVANÍM A POUŽÍVANÍM INFORMÁCIÍ O ŇOM A O JEHO NÁKUPOCH V ZMYSLE ZNENIA ZÁKONA Č. 122/2013 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH.

KUPUJÚCI UDEĽUJE PREDÁVAJÚCEMU TENTO SÚHLAS NA DOBU NEURČITÚ A MÔŽE HO PÍSOMNOU FORMOU KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ.

SÚHLAS ZANIKNE V LEHOTE 1 MESIACA OD DORUČENIA ODVOLANIA SÚHLASU PREDÁVAJÚCEMU.

 

 

 4. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU

ČLEN BERIE NA VEDOMIE, ŽE ZMLUVA O KÚPE TOVARU SA RIADI PODMIENKAMI, A NAJMÄ USTANOVENIAMI TOHTO ČLÁNKU 4. 

 • CENA TOVARU

CENU TOVARU SI MÔŽE KUPUJÚCI OVERIŤ U JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK TOVARU. TIETO CENY SÚ UŽ VRÁTANE DPH. PREČIARKNUTÁ CENA UVEDENÁ PRI TOVARE JE JEHO ODPORÚČANÁ MALOOBCHODNÁ CENA (AK EXISTUJE) POSKYTNUTÁ SPOLOČNOSTI AULANKO, S.R.O  JEHO DODÁVATEĽOM; 

PRED ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY TOVARU BUDE VYPOČÍTANÁ CELKOVÁ CENA ZA TOVAR VRÁTANE DOPRAVY (POZRI ODSEK DODANIE TOVARU), A KUPUJÚCI BUDE VYZVANÝ K JEJ ODSÚHLASENIU.  KUPUJÚCI MÁ VŽDY MOŽNOSŤ PRED VLASTNÝM ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY TOVARU TÚTO SKONTROLOVAŤ A PRÍPADNE JU OPRAVIŤ. CENY TOVARU SÚ PLATNÉ VO CHVÍLI USKUTOČNENIA OBJEDNÁVKY TOVARU.

 • PLATOBNÉ PODMIENKY

PLATBU ZA TOVAR SA  USKUTOČNÍ DOBIERKOU. PRI PLATBE NA DOBIERKU BUDE K CELKOVEJ CENE ZA TOVAR ZARÁTANÝ POPLATOK ZA DOPRAVU  VO VÝŠKE 3,00 EUR PRI NÁKUPE DO 50 EUR PLUS NÁKLADY NA DOBIERKU AK BOLA PLATBA DOBIERKA ZVOLENÁ AKO PLATBA ZA TOVAR. 

 • OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY O KÚPE TOVARU

K ZADANIU OBJEDNÁVKY TOVARU JE NUTNÁ REGISTRÁCIA. PODMIENKOU PLATNOSTI ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKY JE PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ VYPLNENIE VŠETKÝCH ÚDAJOV A NÁLEŽITOSTÍ POŽADOVANÝCH ELEKTRONICKÝM SYSTÉMOM PRI REGISTRÁCII KUPUJÚCEHO, ALEBO PRI REALIZÁCII OBJEDNÁVKY. KUPUJÚCI ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY VYJADRUJE SÚHLAS S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI V ZNENÍ PLATNOM V DEŇ ODOSLANIA OBJEDNÁVKY. 

KUPUJÚCI  ZADÁ OBJEDNÁVKU TAK, ŽE VYBRANÉ TOVARY VLOŽÍ DO KOŠÍKA  NAJPRV VYBRATÍM VEĽKOSTI A POTOM STLAČENÍM TLAČIDLA "VLOŽIŤ DO KOŠÍKA". V NÁKUPNOM KOŠÍKU SI KUPUJÚCI MÔŽE UPRAVIŤ POŽADOVANÉ MNOŽSTVO NAKUPOVANÉHO TOVARU. PRE POTVRDENIE OBJEDNÁVKY TOVARU STLAČÍ KUPUJÚCI TLAČÍTKO "ZAPLATIŤ“ A PREJDE JEDNODUCHÝM PROCESOM, NA KONCI KTORÉHO POTVRDÍ OBJEDNÁVKU TOVARU STLAČENÍM TLAČIDLA "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". 

VŠETKY PRIJATÉ ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY SÚ POVAŽOVANÉ ZA NÁVRH KÚPNO-PREDAJNEJ ZMLUVY A SÚ POVAŽOVANÉ ZA ZÁVÄZNÉ PRE OBE ZÚČASTNENÉ STRANY.  PRIJATIE OBJEDNÁVKY PREVÁDZKOVATEĽOM JE POTVRDENÉ E-MAILOM NA ADRESU UDANÚ KUPUJÚCIM PRI REGISTRÁCII. PREVÁDZKOVATEĽ AKCEPTUJE NÁVRH NA ZMLUVU ZO STRANY KUPUJÚCEHO DODANÍM TOVARU KUPUJÚCEMU. 

 • TERMÍN DODANIA,  SPÔSOB DODANIA TOVARU A POŠTOVNÉ 

MIESTO DODANIA TOVARU JE DODACIA ADRESA URČENÁ KUPUJÚCIM V OBJEDNÁVKE TOVARU. TOVAR SA POVAŽUJE ZA DODANÝ DORUČENÍM NA TAKTO URČENÚ ADRESU. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIE ALEBO STRATU TOVARU PRECHÁDZA NA KUPUJÚCEHO MOMENTOM ODOVZDANIA TOVARU NA TEJTO ADRESE. V PRÍPADE, ŽE JE Z DÔVODU NA STRANE KUPUJÚCEHO POTREBNÉ TOVAR DORUČOVAŤ OPAKOVANE ALEBO INÝM SPÔSOBOM NEŽ BOLO UVEDENÉ V OBJEDNÁVKE, JE KUPUJÚCI POVINNÝ UHRADIŤ NÁKLADY SPOJENÉ S OPAKOVANÝM DORUČOVANÍM TOVARU, RESP. NÁKLADY SPOJENÉ S INÝM SPÔSOBOM DORUČENIA.

„DODANIE TOVARU SA BUDE REALIZOVAŤ PODĽA JEHO DOSTUPNOSTI A PREVÁDZKOVÝCH MOŽNOSTÍ AULANKO, S.R.O. A TO V ČO NAJKRATŠOM TERMÍNE PO OBDŔŽANÍ A POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO. ZVYČAJNE DO 7 PRACOVNÝCH DNÍ.

TOVAR BUDE DODANÝ KUPUJÚCEMU V BEŽNÝCH OBALOCH. 

ODPORÚČAME KUPUJÚCEMU PREZRIEŤ SI TOVAR BEZPROSTREDNE PRI JEHO PREVZATÍ. AK ZÁSIELKA JAVÍ ZNÁMKY POŠKODENIA, ODPORÚČAME BALÍK NEPREBERAŤ, PRÍPADNE SPÍSAŤ S VODIČOM / ZAMESTNANCOM GLS SPOLOČNOSTI ŠKODOVÝ PROTOKOL ALEBO ZÁSIELKU ODMIETNUŤ. MECHANICKÉ POŠKODENIE VÝROBKU V NEPORUŠENOM OBALE JE POTOM NUTNÉ NAHLÁSIŤ DO 3 DNÍ NA E-MAILOVEJ ADRESE OBJEDNAVKY@ONEILL.SK  V PRÍPADE REKLAMÁCIE NEVYHADZUJTE OBAL, KTORÝ BUDE POUŽITÝ AKO DÔKAZ. AK VŠAK KUPUJÚCI UVEDENÝ POSTUP NEDODRŽÍ, NIE JE NIJAKO DOTKNUTÉ JEHO PRÁVO UPLATNIŤ REKLAMÁCIU VOČI AULANKO, S.R.O..

VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU PRECHÁDZA NA KUPUJÚCEHO AŽ PO ZAPLATENÍ CENY TOVARU V PLNEJ VÝŠKE.

AK ZÁSIELKU NEOBDRŽÍTE PO UPLYNUTÍ 2 TÝŽDŇOV, ODPORÚČAME INFORMOVAŤ SA U NÁS TELEFONICKY, PRÍPADNE E-MAILOM.

VIANOČNÉ SVIATKY A PRELOM ROKA: V OBDOBÍ OD 20.12. DO 6.1. ROKA, E-SHOP FUNGUJE V OBMEDZENOM REŽIME. OBJEDNÁVKY Z E-SHOP SA VYBAVUJÚ RIADNYM SPÔSOBOM AŽ PO 7.1. PRETO VIANOČNE DARČEKY V PODOBE OBJEDNÁVOK, KTORÉ VÁM NEPRIŠLI DO UVEDENÉHO TERMÍNU, UŽ S NAJVÄČŠOU PRAVDEPODOBNOSŤOU NEBUDÚ DORUČENÉ VČAS, BUDÚ VYBAVENÉ NAJSKÔR  AŽ PO 7.1. V NOVOM KALENDÁRNOM  ROKU.

SPÔSOB DORUČENIA TOVARU URČUJE PREDÁVAJÚCI, AK NIE JE V KÚPNEJ ZMLUVE STANOVENÉ INAK.  ZVYČAJNE OBJEDNANÝ TOVAR  BUDE ZASLANÝ  KURIÉROM  SPOLOČNOSTI GLS NA DOBIERKU.  PREPRAVNÉ ZA DODANIE TOVARU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI OBJEDNÁVKE NAD 50 EUR NEÚČTUJEME. ÚČTUJE SA LEN PREPRAVNÉ PRI OBJEDNANOM TOVARE DO 49.99 EUR A TO 4,00 EUR ZA BALÍK. 

 • ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY PRED DODANÍM TOVARU

 

PO DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY KUPUJÚCIM, JE MU DORUČENÝ EMAIL, KTORÝ OZNAMUJE POTVRDENIE OBJEDNÁVKY. AKONÁHLE AULANKO, S.R..O. ODOŠLE TOVAR KUPUJÚCEMU JE DORUČENÝ ĎALŠÍ EMAIL, KTORÝ OZNAMUJE, ŽE OBJEDNANÝ TOVAR BOL/BUDE KUPUJÚCEMU ZASLANÝ. OBJEDNÁVKA MÔŽE BYŤ BEZPLATNE ZRUŠENÁ KUPUJÚCIM  PREDTÝM, NEŽ OBDRŽÍ EMAIL OZNAMUJÚCI ODOSLANIE OBJEDNANÉHO TOVARU. ZÁKAZNÍK MUSÍ POSLAŤ EMAILOM ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY. ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY MUSÍ OBSAHOVAŤ MENO A PRIEZVISKO ZÁKAZNÍKA, ADRESU, ČÍSLO OBJEDNÁVKY A DÁTUM OBJEDNANIA. AULANKO, S.R.O. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY V PRÍPADE, ŽE POŽADOVANÉ TOVARY NIE SÚ AKTUÁLNE NA SKLADE.

 

 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY/ VRÁTENIE VÝROBKOV

V PRÍPADE, ŽE VEĽKOSŤ PRODUKTU JE NESPRÁVNA ALEBO KUPUJÚCI NIE JE SPOKOJNÝ S TOVAROM, KUPUJÚCI MÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTIŤ VÝROBOK AULANKO, S.R.O.  DO 14 DNÍ ODO DŇA JEHO DORUČENIA.

DETAILY OHĽADOM VRÁTENIA TOVARU MUSIA BYŤ DOHODNUTÉ S NAŠÍM ZÁKAZNÍCKYM CENTROM PREDTÝM AKO TOVAR VRÁTITE. PROSÍM KONTAKTUJE NÁS TELEFONICKY NA: 0918990877  ALEBO EMAILOM NA OBJEDNAVKA@ONEILL.SK 

VŠETKY NÁKLADY SPOJENÉ SO SPÄTNÝM DORUČENÍM ZNÁŠA KUPUJÚCI.  VRÁTENIE TOVARU JE NA KOREŠPONDENČNÚ ADRESU SPOLOČNOSTI AULANKO, S.R.O., CEMENTÁRENSKÁ 16, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

KUPUJÚCI  JE POVINNÝ VRÁTIŤ TOVAR BEZ POŠKODENIA,  V PÔVODNOM MNOŽSTVE A BALENÍ A NESMIE JAVIŤ ZNÁMKY POUŽÍVANIA. KUPUJÚCI  PRILOŽÍ NÁVRATKU A/ALEBO KÓPIU FAKTÚRY. HOCI TO NIE JE POVINNÉ, BOLI BY SME VĎAČNÍ ZA UVEDENIE DÔVODU VRÁTENIA PRODUKTU.  PRI ICH SPLNENÍ BUDE KUPUJÚCEMU VRÁTENÁ KÚPNA CENA TOVARU.   

KUPUJÚCI NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU PO NESPLNENÍ LEHOTY NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU, KEDY ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU MUSÍ BYŤ AULANKO S.R.O DORUČENÉ NAJNESKÔR DO 7 DNÍ OD PREVZATIA TOVARU, JE TAKÉTO ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU NEPLATNÉ. PRI DODANÍ TOVARU V POŠKODENOM, NEKOMPLETNOM ČI INAK ZNEHODNOTENOM STAVE MÔŽE AULANKO, S.R.O. OD KUPUJÚCEHO POŽADOVAŤ KOMPENZÁCIU ZA ZNÍŽENIE HODNOTY VRÁTENÉHO TOVARU.

PRI SPLNENÍ VŠETKÝCH VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK PRE VRÁTENIE TOVARU BUDÚ PENIAZE ZA TOVAR ZASLANÉ PREVODOM NA ÚČET OZNÁMENÝ KUPUJÚCIM , A TO NAJNESKÔR DO 14 DNÍ OD DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU. V PRÍPADE NESPLNENIA NIEKTOREJ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK, V DÔSLEDKU KTORÝCH NEDÔJDE K PREUKÁZATEĽNÉMU DORUČENIU ODSTÚPENIA OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU V UVEDENEJ LEHOTE (NAPR. SAMOTNÉ ZASLANIE VRÁTENÉHO TOVARU BEZ PREJAVU VÔLE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU), NEBUDE BOHUŽIAĽ MOŽNÉ AKCEPTOVAŤ ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU A TOVAR BUDE VRÁTENÝ NA NÁKLADY ODOSIELAJÚCEHO SPÄŤ.

5. OSOBITNÉ PODMIENKY PRE VRÁTENIE ŠPECIFICKÉHO SORTIMENTU.

SPODNÚ BIELIZEŇ ALEBO PLAVKY JE MOŽNÉ VRÁTIŤ IBA V PRÍPADE, ŽE BOLI DORUČENÉ ZÁKAZNÍKOVI POŠKODENÉ ALEBO VADNÉ. TAKÝTO VÝROBOK NESMIE BYŤ ZÁKAZNÍKOM POUŽÍVANÝ.  

OBUV MUSÍ BYŤ VRÁTENÁ V PÔVODNOM, NEPOŠKODENOM OBALE, KEĎŽE OBAL SA POVAŽUJE ZA ČASŤ VÝROBKU. OBUV SO ŠPINAVÝMI PODOŠVAMI NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ. 

6. ŠKODY VZNIKNUTÉ POČAS DOPRAVY AULANKO, S.R.O. ZODPOVEDÁ ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ NA TOVARE POČAS DOPRAVY KU KUPUJÚCEMU.  AK JE VŠAK TOVAR POŠKODENÝ ALEBO ODCUDZENÝ POČAS DOPRAVY OD ZÁKAZNÍKA K AULANKO, S.R.O. V PRÍPADE VRÁTENIA TOVARU, ZODPOVEDNOSŤ NESIE KUPUJÚCI. V PRÍPADE, ŽE TOVAR DORUČENÝ KURIÉROM JAVÍ ZNÁMKY POŠKODENIA (ROZTRHNUTÝ OBAL, DEFORMÁCIA A POD.), KUPUJÚCI MUSÍ ODMIETNUŤ PREBRATIE ZÁSIELKY, ABY SA PREDIŠLO PRÍPADNÝM KOMPLIKÁCIÁM PRI REKLAMÁCII POŠKODENÉHO TOVARU.

7. ZODPOVEDNOŤ ZA VADY A ZÁRUKA

ZÁRUČNÁ DOBA NA TOVAR ČINÍ 24 MESIACOV. ZÁRUČNÁ DOBA ZAČÍNA PLYNÚŤ DŇOM PREVZATIA TOVARU OD KURIÉRA. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA BEŽNÉ OPOTREBENIE TOVARU (ALEBO JEHO DIELOV) SPÔSOBENÉ JEHO OBVYKLÝM UŽÍVANÍM. KRATŠIA ŽIVOTNOSŤ TOVARU VZHĽADOM K UVEDENÉMU OPOTREBENIU TOVARU, SPÔSOBENOM JEHO OBVYKLÝM UŽÍVANÍM TEDA NEMOŽNO POVAŽOVAŤ ZA VADU, A BUDE TO ZOHĽADNENÉ PRI PRÍPADNEJ REKLAMÁCII. POKIAĽ K DANÉMU TOVARU NEEXISTUJE ZÁRUČNÝ LIST, SLÚŽI AKO ZÁRUČNÝ LIST DAŇOVÝ DOKLAD.

KUPUJÚCI  MÁ PRI UPLATNENÍ NÁROKOV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY NASLEDOVNÉ PRÁVA:

 • AK IDE O VADU ODSTRÁNITEĽNÚ, PRÁVO NA BEZPLATNÉ, RIADNE A VČASNÉ ODSTRÁNENIE VADY, AK TO NIE JE VZHĽADOM K POVAHE VADY NEÚMERNÉ, MÁ PRÁVO NA VÝMENU VADNÉHO TOVARU, A AK NIE JE TAKÝTO POSTUP MOŽNÝ, MÁ PRÁVO NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z KÚPNEJ CENY TOVARU ALEBO PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU;
 • AK IDE O VADU NEODSTRÁNITEĽNÚ, BRÁNIACU RIADNEMU UŽÍVANIU TOVARU, PRÁVO NA VÝMENU VADNÉHO TOVARU ALEBO PRÁVO OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU ODSTÚPIŤ;
 • AK IDE O VADY ODSTRÁNITEĽNÉ, VYSKYTUJÚCE SA VO VÄČŠOM POČTE ALEBO OPAKOVANE A BRÁNIACE RIADNEMU UŽÍVANIU TOVARU, PRÁVO NA VÝMENU VADNÉHO TOVARU ALEBO PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU;
 • AK IDE O INÉ NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY A NEPOŽADUJE VÝMENU VECI, MÁ PRÁVO NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z KÚPNEJ CENY TOVARU ALEBO PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU.

AK  KUPUJÚCI OBJAVÍ NA ZAKÚPENOM TOVARE V PRIEBEHU ZÁRUČNEJ DOBY VADU, KTORÁ NEBOLA SPÔSOBENÁ JEHO NEVHODNÝM POUŽÍVANÍM, ALE VADOU SAMOTNÉHO TOVARU, MÁ PRÁVO NA REKLAMÁCIU TOVARU. KUPUJÚCI MÔŽE OZNÁMIŤ OPRÁVNENÚ REKLAMÁCIU JEDNOU Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ:

 • NA E-MAILOVÚ ADRESU PREVÁDZKOVATEĽA OBJEDNAVKA@ONEILL.SK 
 • POŠTOU NA KOREŠPONDENČNÚ ADRESU PREVÁDZKOVATEĽA AULANKO, S.R.O., CEMENTÁRENSKÁ 16, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 • TELEFONICKY NA TEL Č: 0918990877

A NÁSLEDNE ZASLAŤ ALEBO DORUČIŤ REKLAMOVANÝ TOVAR, V PRÍPADE MOŽNOSTI V ORIGINÁLNOM OBALE ALEBO VYHOVUJÚCOM PREPRAVNOM OBALE, S POPISOM ZÁVADY A KÓPIOU PREDAJNÉHO DOKLADU NA VYŠŠIE UVEDENÚ ADRESU AULANKO, .S.R.O.. REKLAMÁCIA VRÁTANE VADY BUDE VYBAVENÁ BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU, NAJNESKÔR DO 30 DNÍ ODO DŇA UPLATNENIA REKLAMÁCIE, POKIAĽ SA AULANKO, .S.R.O. S KUPUJÚCIM NEDOHODNE INAK. PRI NEDODRŽANÍ LEHOTY NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA VÝMENU TOVARU, AK JE DOSTUPNÝ, ALEBO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 

 • ZÁKAZNÍKOM SA ZAVÄZUJEME DODAŤ:
 1. DRUH A MNOŽSTVO TOVARU V KÚPNEJ CENE A ZA PLATOBNÝCH PODMIENOK, KTORÉ PLATIA V DEŇ ODOSLANIA OBJEDNÁVKY.
 2. TOVAR, KTORÝ VYHOVUJE NORMÁM, PREDPISOM A NARIADENIAM PLATNÝM NA ÚZEMÍ SR. 
 3. TOVAR, KTORÝ BUDE VHODNE ZABALENÝ, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKODENIU POČAS PREPRAVY.

 

 • NEZODPOVEDÁME ZA:

 

 1. ONESKORENÉ DODANIE TOVARU ZAVINENÉ KURIÉRSKOU SPOLOČNOSŤOU;
 2. ONESKORENÉ DODANIE TOVARU ZAVINENÉ NESPRÁVNE UDANOU ADRESOU PRIJÍMATEĽA. 
 3. ZA POŠKODENIE ZÁSIELKY ZAVINENÉ KURIÉRSKOU SPOLOČNOSŤOU;
 4. PRÍPADNÉ NEDODANIE TOVARU, KU KTORÉMU DOŠLO VINOU VÝROBCU (DODÁVATEĽA) V DÔSLEDKU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENIA ALEBO INÝCH NEPREDVÍDATEĽNÝCH PREKÁŽOK;
 5. VÝBER TOVARU ZÁKAZNÍKOM. AK PO PREVZATÍ ZÁSIELKY ZÁKAZNÍK ZISTÍ, ŽE TOVAR UŽ MÁ ALEBO NEZODPOVEDÁ JEHO PREDSTAVÁM. TAKÝTO TOVAR NEMÔŽEME POVAŽOVAŤ ZA OPRÁVNENÚ REKLAMÁCIU.

 

 

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

 •  
oneill