oneill

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „VOP“)

Preambula

Spoločnosť AULANKO, s.r.o., IČO: 36 036 579, so sídlom Cementárenská cesta 4674/16, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 5962/S,  (ďalej v texte len „Spoločnosť“), je právnickou osobou, ktorá výhradným dovozcom značky O´NEILL pre Slovenskú republiku. Za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala Spoločnosť tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými upravuje pravidlá svojej činnosti tak, aby Spoločnosť s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich zákazníkov.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a Spoločnosťou (ďalej len prevádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu objednavka@oneillslovakia.sk, (ďalej len obchod) pokiaľ nie sú v danom /konkrétnom/ obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené. Pred použitím tejto stránky si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej v texte len „Podmienky“), ktoré upravujú Váš prístup k tejto stránke, jej používanie a všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou AULANKO, s.r..o. a Vami ako Kupujúcim.

2. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.oneill.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť AULANKO, s.r.o., so sídlom Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 5962/S, IČO: 36 036 579, DIČ/IČ DPH: SK2020087795, zákaznícka podpora: 0918 990 877, e-mail: objednavka@oneill.sk, ktorá je výhradným dovozcom značky O´NEILL na Slovensko. Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.oneill.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nenavštevujte túto stránku, ani ju nepoužívajte. Prístupom k tejto stránke alebo jej používaním dávate na vedomie, že s týmito podmienkami súhlasíte.

5. V prípade, ak VOP nebudú vytlačené, a priamo nebudú tvoriť súčasť zmlúv, budú uverejnené, a voľne prístupné pre každého klienta na webovej stránke Spoločnosti.

6. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Do spôsobu objednávky taktiež spadá objednávka v e-mailovej alebo písomnej forme.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár (poprípade e-mail), obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. To isté platí aj pre písomnú formu objednávky.

8. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na webovej stránke www.oneill.sk môže Kupujúci vstupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej v texte len „Užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež aj bez registrácie priamo z internetového portálu obchodu. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

9. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci tiež berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, prípadne potrebnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

10. Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

11. Kompletne vyplnená objednávka je Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Predávajúcim) nachádzajúca sa na webovej stránke Prevádzkovateľa, pričom týmto odoslaním objednávky alebo poskytnutím povinných údajov poverenému zamestnancovi Prevádzkovateľa, ktorý v mene Záujemcu vyplnil Kompletne vyplnenú objednávku, Záujemca potvrdil, že:

a) bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavať a postupovať v súlade s nimi,

b) bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,   2/ bol jednoznačne a zrozumiteľne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,

c) predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“), najmä, ale nie výlučne oboznámil Záujemcu s písomnými informáciami o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od Zmluvy, s adresou Predávajúceho, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, a s informáciami o záruke,

d) bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie Zmluvy je slovenský jazyk. 0doslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Kupujúcim na účely tejto Zmluvy. Kompletne vyplnená objednávka obsahuje Konečnú cenu, ktorú Kupujúci zaplatí za tovar a jeho doručenie.

12. Kupujúci :

a) plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež aj ako „Spotrebiteľ“),

b) plnoletá fyzická alebo právnická osoba využívajúca tovar na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Predávajúceho odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (ďalej tiež ako „Podnikateľ“).

13. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru Kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru Predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Prevádzkovateľovi a , zaslaním Potvrdenia o dostupnosti tovaru zo strany Predávajúceho.

14. Tovarom sú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Prevádzkovateľa, a ktoré si môže Kupujúci v súlade so Zmluvou a podmienkami kúpiť; taktiež Kupujúcim zvolené položky po odoslaní Kompletne vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy Kupujúceho a predaja Predávajúceho; jednotlivé položky tovaru sú na webovej stránke Prevádzkovateľa zobrazené aj prostredníctvom fotografie, pričom však farebnosť fotografií je približná a závislá na individuálnom nastavení monitoru Záujemcu/Kupujúceho.

15. Doručením tovaru je dodanie tovaru Prevádzkovateľom Kupujúcemu na ním zvolené miesto určenia, uvedené v Kompletne vyplnenej objednávke; doprava tovaru.

16. Dobierka je spôsob doručenia tovaru, pri ktorom Kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby zvolenej Predávajúcim.

17. Cena tovaru je hodnota tovaru vyjadrená v mene EUR s DPH, uvedená v popise tovaru pri každej jeho jednotlivej položke na webovej stránke Predávajúceho, ak nejde o zobrazenie jednotlivej položky sú ceny uvedené s DPH; v Kompletne vyplnenej objednávke ide o súčet cien za jednotlivé položky tovaru, pričom všetky ceny sú uvedené s DPH; tento súčet cien je uvedený bez ceny za doručenie.

18. Cena za doručenie tovaru je cena zvoleného spôsobu doručovania, pričom cena za doručenie tovaru zahŕňa cenu za dopravu a cenu za zabalenie tovaru. Aktuálny cenník za doručenie tovaru (poštovného) je uverejnený a dostupný na webových stránkach Predávajúceho v časti DOPRAVA A POŠTOVNÉ (Cena dopravy tovaru).

19. Konečná cena je definitívna cena, ktorú zaplatí Kupujúci; je to cena za jednotlivé položky tovaru zvolené Kupujúcim a cena za doručenie tovaru.

20. Potvrdenie o prijatí objednávky je potvrdenie, ktoré zašle Prevádzkovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúci prijal Kompletne vyplnenú objednávku a to buď emailom, telefonicky alebo prostredníctvom jeho webovej stránky.

21. Potvrdenie o dostupnosti je potvrdenie, ktoré zašle Prevádzkovateľ na schránku elektronickej pošty určenú Kupujúcim v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutočnosť, že Predávajúci preveril dostupnosť tovaru uvedeného v Kompletne vyplnenej objednávke; že tovar je úplne alebo čiastočne dostupný na sklade Predávajúceho a Predávajúci akceptoval návrh na uzatvorenie Zmluvy.

22. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

23. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Článok II

Ochrana osobných údajov

 

1. Obchodná spoločnosť AULANKO, s.r.o., v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov sprcováva osobné údaje zákazníkov za účelom spracovania objednávky, doručenia objednávky na adresu zákazníka, vystavenia daňového dokladu a reklamácií.

2. Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t.j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

3. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Automaticky spracovávame aj cookies. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť v Nastavení súkromia.

4. Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

5. Ak aplikácii povolíte používať lokalizačné údaje, môžeme používať aj polohy vášho prístroja k tomu, aby sme vám poskytli väčšie užívateľské pohodlie a relevantnejšie ponuky tovaru a služieb. Takto zhromaždené údaje môžeme použiť aj na to, aby sme vám zaslali obchodné oznámenia na mieru. Ak si to neželáte, môžete sa zo zasielania obchodných oznámení jednoduchým spôsobom úplne odhlásiť. Podobne vám môže byť zobrazovaný personalizovaný obsah priamo na našich webových stránkach. Aj v takom prípade máte možnosť takú personalizáciu zakázať.

6. Nákup tovarov a služieb - v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

7. Starostlivosť o zákazníkov - ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

8. Užívateľský účet - vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.

9. Marketingová činnosť:

 

E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo využijete náš kontaktný formulár. Ak si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na všetkých účtoch rovnaké), nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenia z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Telemarketing: marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky našich tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie vášho tel. čísla je buď váš súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať.

 

Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať.

 

Retargeting: v niektorých prípadoch používame techniky retargetingu, pričom máte právo retargeting odmietnuť.

 

10. Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe a mimo web (personalizovaná reklama na webe tretích strán) môžeme využívať aj nástroje na testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

11. Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.

12. Call centrum: ak nás budete kontaktovať prostredníctvom nášho call centra (infolinka), budeme si váš telefónny hovor po predchádzajúcom upozornení nahrávať. Takéto záznamy nám slúžia ku kontrole kvality služieb poskytovaných našimi zamestnancami.

13. Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

14. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch :

 

Plnenie a uzavretie zmluvy - veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

 

Oprávnené záujmy - Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

 

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našich jednotlivých prevádzkach.

 

15. Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (popr. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že si

(a) upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo

(b) využije kontaktný formulár alebo

(c) nás kontaktujete prostredníctvom infolinky s kontaktom uvedenom v kontaktoch na webovej stránke.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo žiadasťou zaslanou na kontaktný e-mail uvedený na webovej stránke..

16. Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadrí svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má Kupujúci menej ako 16 rokov prehlasuje, že požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov.

17. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje :

a) meno a priezvisko,

b) adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,

c) číslo telefónu a e-mailovú adresu,

18. V prípade, že Kupujúci je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje:

a) obchodné meno,

b) adresu síla vrátane PSČ,

c) IČO, DIČ

d) číslo telefónu a e-mailovú adresu

19. Vyššie uvedené povinné informácie o Kupujúcom sú nevyhnutné pre identifikáciu Kupujúceho. Používame ich k realizácii a zúčtovaniu platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru, pri komunikácii so zákazníkom a pri riešení reklamácií. Umožňujú nám uskutočňovať potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad a identifikovať platbu v prípade bankového prevodu. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa WebSupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava. Údaje môžete zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu. Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnym iným subjektom s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná na správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to

a) banky,

b) doručovateľské služby,

c) účtovná kancelária, audítor a daňový poradca.

20. V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracovávať do doby, kým svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia. V prípade oprávneného záujmu, budeme Vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovávanie namietať, po dobu, ktorá je opodstatnená na zakúpený produkt, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

21. V prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade ustanovení zákona o účtovníctve 10 rokov.

22. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov máte právo :

- na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov,

- na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili,

- na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracovávané nezákonne,

- na odvolanie svojho súhlasu kedykoľvek bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť súhlasu udelenom pred jeho odvolaním,

- na obmedzenie spracovávania, pokiaľ si to želáte,

- na namietanie a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné,

- na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte,

- na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je : ÚRAD PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, so sídlom HRANIČNÁ 12, 820 44 Bratislava, Slovenská republika.

23. Vaše práva si môžete uplatniť na telefónnom čísle 00241918990877; písomne na adrese: AULANKO, s.r.o., Cementárenská 16, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, alebo e-mailom : objednavka@oneill.sk. Na Vašu žiadosť budeme reagovať do 30 dní.

24. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný účastník vykonať priamo v online režime na web stránke nášho internetového obchodu www.oneill.sk. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch Predávajúceho a Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať, pričom súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu

Nastavenia cookies

Článok III.

Povinnosti prevádzkovateľa

 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:

- správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

- tovar ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a to faktúru alebo dodací list, ktorý slúži aj ako záručný list,

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru a jeho poistenie.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť :

- za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou,

- za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade, výraznej zmeny ceny produktu u dodávateľa, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému aplikácie.

 

Článok IV.

Povinnosti kupujúceho

 

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

 

Článok V

Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Kupujúci zadá objednávku tak, že vybrané tovary vloží do košíka najprv vybratím veľkosti a potom stlačením tlačidla "vložiť do košíka". V nákupnom košíku si kupujúci môže upraviť požadované množstvo nakupovaného tovaru. Pre potvrdenie objednávky tovaru stlačí Kupujúci tlačítko "zaplatiť“ a prejde jednoduchým procesom, na konci ktorého potvrdí objednávku tovaru stlačením tlačidla "odoslať objednávku". Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy  a považujú sa záväzné pre obe zúčastnené strany. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

5. Po odoslaní tovaru je Kupujúcemu doručený ďalší e-mail, ktorý oznamuje, že objednaný tovar bol/bude Kupujúcemu zaslaný. Objednávka môže byť Kupujúcim bezplatne zrušená pred tým, než obdrží e-mail oznamujúcí odoslanie objednaného tovaru. Kupujúci musí poslať e-mailom žiadosť o zrušenie objednávky. Žiadosť o zrušenie objednávky musí obsahovať meno a priezvisko Kupujúceho, adresu, číslo objednávky a  dátum objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že požadované tovary nie sú aktuálne na sklade.

6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

7. Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. a to písomným oznámením na e-mailovú adresu objednavky@oneill.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar prevádzkovateľovi do 5 dní bez poškodenia, závad a známok používania.

9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho, do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

10. Všetky náklady spojené so spätným doručením tovaru znáša Kupujúci. Kupujúci priloží návratku a/alebo kópiu faktúry a číslo dokladu o zakúpení alebo číslo objednávky. Aj keď to nie je povinné, v záujme skvalitnenia našich služieb, budeme vďační za uvedenie dôvodu vrátenia tovaru.

11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy o kúpe.

12. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru bude kúpna cena za tovar zaslaná prevodom na účet uvedený Kupujúcim, a to najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy o kúpe. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku ktorých nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy o kúpe v uvedenej lehote (napr. samotné zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení o kúpe), nebude možné akceptovať odstúpenie od zmluvy o kúpe a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť.

12. Spodnú bielizeň alebo plavky je možné vrátiť iba v prípade, že boli doručené Kupujúcemu poškodené alebo vadné. Takýto tovar nesmie byť Kupujúcim používaný. Nie je možné vrátiť oblečenie alebo obuv, ktorá je špinavá alebo hygienicky závadná.

13. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.)

- objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva),

- cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (prevádzkovateľ okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu),

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

Článok VI

Dodacie podmienky a termíny

 

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcemu v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené slovenskou poštou, poprípade prepravnou spoločnosťou.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe (spravidla do 7 pracovných dní) od prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 14 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5.Počas vianočných sviatkov a na prelome rokov v období od 20.12. do 06.01. e-shop funguje v obmedzenom režime. Objednávky z e-shopu sa vybavujú riadnym spôsobom až po 07.01., preto vianočné darčeky v podobe objednávok, ktoré Vám neprišli do uvedeného termínu, už s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú doručené včas, budú vybavené najskôr až po 07.01. v novom kalendárnom roku.

6. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Zvyčajne objednaný tovar bude zaslaný kuriérom spoločnosti GLS na dobierku. Prepravné za dodanie tovaru na území Slovenskej republiky pri objednávke nad 50,00 Eur neúčtujeme, účtujeme len prepravné pri objednanom tovare do 49,00 Eur a to v sume 3,00 EUR za balík. 

7. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

8. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

9. Predávajúci nesie zodpovednosť za škody vzniknuté na tovare počas dopravy ku Kupujúcemu. Ak je však tovar poškodený alebo odcudzený počas dopravy od kupujúceho v prípade vrátenia tovaru, zodpovednosť za škodu a stratu znáša Kupujúci.

 

Článok VII

Kúpna cena a platby

1, Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.oneill.sk sú uvedené v Euro vrátane dane z pridanej hodnoty.

2.  Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

3. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

- dobierkou - za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky aj poštovný poplatok za zaslanie tovaru na dobierku vo výške 1,00 Eur a poplatok za dopravu vo výške 3,00 Eur pri nákupe do 50,00 Eur,

- platbou vopred - za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred prevodom na náš účet, pri preberaní tovaru už nič neplatí.

 

Článok VIII

Záruka, reklamácie

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru).

2. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V ostatných prípadoch je záručná doba 12 mesiacov. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.oneill.sk.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

5. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

6. V prípade, zistenia, že je očividne poškodená krabica poprípade tovar vo vnútri krabice pri preberaní od kuriéra, je nutné s kuriérom spísať reklamačný formulár a zásielku neprevziať. Ak zistíte, že tovar je poškodený až po rozbalení zásielky doma, je nutné oznámiť to neodkladne na jeden z našich mailov. Poprípade vypísať reklamačný formulár na našej webovej stránke. Neskoršie reklamácie alebo reklamácie typu, balík bol otvorený až po mesiaci a tovar je poškodený neprijímame. Tovar je vždy nutné skontrolovať hneď po doručení.

7. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Článok IX

Záverečné a prechodné ustanoveniami

 

1/ Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2/ Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3/ Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4/ Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

5/ Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2021

 

V Banskej Bystrici dňa  1.1.2021

AULANKO s.r.o.

  •  
oneill