oneill

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

PREDÁVAJÚCEHO AULANKO, S.R.O., Cementárenská 16 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

IČO : 36 036 579, DIČ : 2020087795, IČ DPH : SK2020087795

ZAPÍSANÝ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU B. BYSTRICA, ODDIEL : SRO, VLOŽKA ČÍSLO : 5962/S

 


TÝMTO REKLAMAČNÝM PORIADKOM SA RIADIA VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A JEHO OBCHODNÉHO PARTNERA - KUPUJÚCEHO PRI NÁROKOCH Z VÁD TOVARU, KTORÉ VZNIKLI NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY A S ŇOU SÚVISIACICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK PREDÁVAJÚCEHO.

 

 

1. ROZSAH REKLAMAČNÉHO PORIADKU

TENTO REKLAMAČNÝ PORIADOK SA VZŤAHUJE NA CELÝ SORTIMENT TOVARU DODÁVANÝ ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO OBCHODNÉMU PARTNEROVI- KUPUJÚCEMU A ĎALŠÍ PONUKOVÝ SORTIMENT, S KTORÝM OBCHODUJE PREDÁVAJÚCI.

 

2. MIESTO REKLAMÁCIE TOVARU

KUPUJÚCI REKLAMUJE VŠETKY PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY U PREDÁVAJÚCEHO A TO V SÍDLE JEHO SPOLOČNOSTI.

 

3. PRÁVA KUPUJÚCEHO

PRÁVA KUPUJÚCEHO ZA VADY SA MÔŽU UPLATNIŤ LEN SPÔSOBOM A POSTUPOM PODĽA TOHTO REKLAMAČNÉHO PORIADKU.

 

4. ZÁRUČNÁ DOBA, PODMIENKY A POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

 

ZÁRUČNÁ DOBA NA TOVAR ČINÍ 24 MESIACOV. ZÁRUČNÁ DOBA ZAČÍNA PLYNÚŤ DŇOM PREVZATIA TOVARU OD KURIÉRA.  ZÁRUČNÁ DOBA A ŽIVOTNOSŤ TOVARU SÚ DVA RÔZNE POJMY. ŽIVOTNOSŤ TOVARU JE DANÁ SPÔSOBOM A INTENZITOU POUŽÍVANIA A NEMUSÍ BYŤ VŽDY ROVNAKÁ AKO ZÁRUČNÁ DOBA. TO ZNAMENÁ, ŽE PRI INTENZÍVNOM POUŽÍVANÍ MÔŽE BYŤ ŽIVOTNOSŤ KRATŠIA AKO ZÁRUČNÁ DOBA. 

 

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA BEŽNÉ OPOTREBENIE TOVARU (ALEBO JEHO DIELOV) SPÔSOBENÉ JEHO OBVYKLÝM UŽÍVANÍM. KRATŠIA ŽIVOTNOSŤ TOVARU VZHĽADOM K UVEDENÉMU OPOTREBENIU TOVARU, SPÔSOBENOM JEHO OBVYKLÝM UŽÍVANÍM TEDA NEMOŽNO POVAŽOVAŤ ZA VADU, A BUDE TO ZOHĽADNENÉ PRI PRÍPADNEJ REKLAMÁCII. 

 

REKLAMÁCIU JE MOŽNÉ UPLATNIŤ LEN V ZÁRUČNEJ DOBE, TEDA DO UPLYNUTIA 24 MESIACOV OD PREVZATIA TOVARU. AK SA OBJAVÍ NA TOVARE VADA, JE POTREBNÉ REKLAMÁCIU UPLATNIŤ OKAMŽITE. ĎALŠIE POUŽÍVANIE TOVARU MÔŽE ZAPRÍČINIŤ PREHĹBENIE VADY, ZNEHODNOTENIE TOVARU A MÔŽE BYŤ DÔVODOM K ODMIETNUTIU REKLAMÁCIE.

 

REKLAMOVANÝ TOVAR TREBA DORUČIŤ V PRÍPADE MOŽNOSTI V ORIGINÁLNOM OBALE ALEBO VYHOVUJÚCOM PREPRAVNOM OBALE, S POPISOM ZÁVADY, ČISTÝ, SUCHÝ, KOMPLETNÝ, HYGIENICKY NEZÁVADNÝ A KÓPIOU PREDAJNÉHO DOKLADU NA VYŠŠIE UVEDENÚ ADRESU AULANKO, .S.R.O.. REKLAMÁCIA VRÁTANE VADY BUDE VYBAVENÁ BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU, NAJNESKÔR DO 30 DNÍ ODO DŇA UPLATNENIA REKLAMÁCIE, POKIAĽ SA AULANKO, .S.R.O. S KUPUJÚCIM NEDOHODNE INAK. PRI NEDODRŽANÍ LEHOTY NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA VÝMENU TOVARU, AK JE DOSTUPNÝ, ALEBO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU.

 

AK  KUPUJÚCI OBJAVÍ NA ZAKÚPENOM TOVARE V PRIEBEHU ZÁRUČNEJ DOBY VADU, KTORÁ NEBOLA SPÔSOBENÁ JEHO NEVHODNÝM POUŽÍVANÍM, ALE VADOU SAMOTNÉHO TOVARU, MÁ PRÁVO NA REKLAMÁCIU TOVARU. 

 

KUPUJÚCI MÔŽE OZNÁMIŤ OPRÁVNENÚ REKLAMÁCIU JEDNOU Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ:

  • NA E-MAILOVÚ ADRESU PREVÁDZKOVATEĽA OBJEDNAVKA@ONEILL.SK 
  • POŠTOU NA ADRESU PREVÁDZKOVATEĽA  AULANKO, S.R.O., CEMENTÁRENSKÁ 16, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  • TELEFONICKY NA TEL Č: 0918990877

 

KUPUJÚCI  MÁ PRI UPLATNENÍ NÁROKOV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY NASLEDOVNÉ PRÁVA:

  • AK IDE O VADU ODSTRÁNITEĽNÚ, PRÁVO NA BEZPLATNÉ, RIADNE A VČASNÉ ODSTRÁNENIE VADY, AK TO NIE JE VZHĽADOM K POVAHE VADY NEÚMERNÉ, MÁ PRÁVO NA VÝMENU VADNÉHO TOVARU, A AK NIE JE TAKÝTO POSTUP MOŽNÝ, MÁ PRÁVO NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z KÚPNEJ CENY TOVARU ALEBO PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU;
  • AK IDE O VADU NEODSTRÁNITEĽNÚ, BRÁNIACU RIADNEMU UŽÍVANIU TOVARU, PRÁVO NA VÝMENU VADNÉHO TOVARU ALEBO PRÁVO OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU ODSTÚPIŤ;
  • AK IDE O VADY ODSTRÁNITEĽNÉ, VYSKYTUJÚCE SA VO VÄČŠOM POČTE ALEBO OPAKOVANE A BRÁNIACE RIADNEMU UŽÍVANIU TOVARU, PRÁVO NA VÝMENU VADNÉHO TOVARU ALEBO PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU;
  • AK IDE O INÉ NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY A NEPOŽADUJE VÝMENU VECI, MÁ PRÁVO NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z KÚPNEJ CENY TOVARU ALEBO PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY O KÚPE TOVARU.

 

NA ZÁKLADE PRESKÚMANIA REKLAMÁCIE SA ROZHODUJE O SPÔSOBE JEJ VYBAVENIA. REKLAMÁCIA MÔŽE BYŤ VYBAVENÁ :   

 

A.) OPRAVOU VADNÉHO TOVARU, POKIAĽ SÚ VADY OPRAVITEĽNÉ

B.) DODANÍM NÁHRADNÉHO TOVARU ZA PREVZATÝ VADNÝ TOVAR PO VZÁJOMNEJ DOHODE OBOCH STRÁN 

C.) PRIMERANOU ZĽAVOU Z KÚPNEJ CENY

D.) VRÁTENÍM KÚPNEJ CENY

E.) ZAMIETNUTÍM REKLAMÁCIE

 

5. ROZSAH ZÁRUKY A PREDCHÁDZANIE VZNIKU VADY

 

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA VADY TOVARU VZNIKNUTÉ:

 

A) MECHANICKÝM POŠKODENÍM, SILOU ALEBO NÁRAZOM,

B) ZMENA VLASTNOSTÍ TOVARU VZNIKLA V DÔSLEDKU OPOTREBENIA  ČI NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA, SKLADOVANIA, 

C) ZLOU ÚDRŽBU A MANIPULÁCIOU, 

D) REKLAMÁCIE SA TÝKA CHYBY, PRE KTORÚ BOLA DOJEDNANÁ NIŽŠIA CENA

E) POUŽÍVANÍM TOVARU V ROZPORE S NÁVODOM NA POUŽITIE, 

F) TOVAR UŽ JE ÚPLNE OPOTREBOVANÝ V RÁMCI SVOJEJ ÚŽITKOVEJ HODNOTY.

 

PRI VÝBERE TOVARU JE NUTNÉ, ABY ZVOLENÝ DRUH A VEĽKOSŤ VÝROBKU PRESNE ZODPOVEDAL POTREBÁM ZÁKAZNÍKA. ZÁKAZNÍK PRED ZAKÚPENÍM VÝROBKU VEZME DO ÚVAHY ÚČEL POUŽITIA, PREVEDENIE, MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE A SPÔSOB OŠETROVANIA TOVARU. LEN TOVAR DOBRE ZVOLENÝ Z HĽADISKA FUNKČNÉHO, ​​SORTIMENTNÉHO A VEĽKOSTNÉHO JE PREDPOKLADOM NAPLNENIA ÚŽITKOVEJ HODNOTY A ÚČELU POUŽITIA TOVARU.

 

NADMERNÉ UŽÍVANIE VÝROBKU ALEBO JEHO POUŽÍVANIE K NEVHODNÉMU ÚČELU MÔŽU NEPRIAZNIVO OVPLYVNIŤ FUNKČNOSŤ A ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU.

SPRÁVNA A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VÝROBKU JE PREDPOKLADOM PRE DOBRÝ STAV TOVARU A JEHO PLNÚ FUNKČNOSŤ. 

 

V PRÍPADE NEOPRÁVNENEJ REKLAMÁCIE JE PREDÁVAJÚCI OPRÁVNENÝ POŽADOVAŤ OD KUPUJÚCEHO NÁKLADY (ZNALECKÝ POSUDOK A POD.) SPOJENÉ S VYBAVENÍM REKLAMÁCIE A TO V PRÍPADE, AK KUPUJÚCI, NAPRIEK UPOZORNENIU ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO, VYBAVENIE REKLAMÁCIE BEZ ZJAVNÉHO DÔVODU NAĎALEJ POŽADUJE.

 

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY NEVZNIKÁ, AK TIETO VADY BOLI SPÔSOBENÉ PO PRECHODE NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE VONKAJŠÍMI UDALOSŤAMI A NESPÔSOBIL ICH PREDÁVAJÚCI ALEBO OSOBY, S KTORÝCH POMOCOU PREDÁVAJÚCI SPLNIL SVOJ ZÁVÄZOK. 

TENTO REKLAMAČNÝ PORIADOK NADOBÚDA ÚČINNOSŤ DŇOM 01.11.2014

oneill