oneill

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti AULANKO s.r.o.

1/ Tento Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu, podmienky, spôsob a postup pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení).

2/ Prevádzkovateľom a predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť AULANKO, s.r.o., IČO: 36 036 579, so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 5962/S.

3/ Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Do spôsobu objednávky taktiež spadá objednávka v e-mailovej alebo písomnej forme.

4/ Kupujúci uplatňuje prípadné reklamácie e-mailom alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spíše s kupujúcim o každej Reklamácii, ktorá je u neho uplatnená, Reklamačný protokol. Kupujúci má právo na kópiu Reklamačného protokolu.

5/ Každá reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu a najneskôr do 30 (tridsiatich) dní, pričom Kupujúci je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.

7/ Reklamáciu môže prevádzkovateľ uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú. V prípade uznania reklamácie vzniká Kupujúcemu nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby alebo tovaru, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb a lebo tovaru. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ prevádzkovateľ uzná Reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne Kupujúcemu náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných službách alebo tovare. Prevádzkovateľ založí kópiu Reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení Reklamácie.

8/ Neuznané reklamácie oprávňujú Kupujúceho na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý Reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi Kupujúcemu.

9/ Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje prevádzkovateľ dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

10/ V prípade nespokojnosti Kupujúceho s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, ktorými bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná.

11/ Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

12/ Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

13/ Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

14/ V prípade zistenia, že je očividne poškodený obal tovaru poprípade tovar vo vnútri pri preberaní od kuriéra, je nutné s kuriérom spísať reklamačný formulár a zásielku neprevziať. Ak Kupujúci zistí, že tovar je poškodený až po rozbalení zásielky doma, je nutné oznámiť túto skutočnosť neodkladne na jeden z mailov Predávajúceho, poprípade vypísať reklamačný formulár na webovej stránke Predávajúceho. Neskoršie reklamácie alebo reklamácie typu, že balík bol otvorený až po mesiaci a tovar je poškodený, Predávajúci neprijíma. Tovar je vždy nutné skontrolovať hneď po doručení.

15/ Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2021   

 

                                                                                                          AULANKO s.r.o.

oneill